Bases

L’Oficina d’informació del Parlament Europeu a Espanya, en col·laboració amb la Representació de la Comissió Europea a Espanya, la Secretaria d’Estat per a la Unió Europea (Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació) i enguany amb la col·laboració especial de l’Ambaixada d’Itàlia, convoca la XXIII edició del Concurs Euroscola dedicat al 60 aniversari de la signatura del Tractat de Roma (1957-2017).

L’objectiu d’aquesta convocatòria és el de reflexionar amb els joves sobre el procés de transformació de la Unió Europea en un espai de llibertat, de justícia i de seguretat al llarg d’aquests 60 anys; valorar el que hem aconseguit i analitzar els reptes actuals. Per a això, el concurs proposa com a tema central conèixer la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, és a dir, el text que recull els principis i valors dels pobles i ciutadans de la UE, després de 60 anys de compromís i camí junts.

El concurs es desenvoluparà a través d’una plataforma interactiva educativa a Internet: www.euro-scola.com

Els objectius generals del concurs són:

 • Fomentar l’ús d’internet i de les noves tecnologies com a eines educatives.
 • Acostar la Unió Europea als joves, millorar els seus coneixements i fomentar la seva implicació en la construcció d’Europa.

Inscripcions

La inscripció es formalitzarà directament a través de la pàgina web del concurs www.euro-scola.com a partir del 16 febrer 2017.

Hi poden participar tots els centres escolars d’Ensenyament Secundari Obligatori (ESO), Batxillerat o Cicles de Formació Professional de Grau Mitjà establerts en el territori nacional.

Per participar cal inscriure’s per equips de màxim deu (10) alumnes, d’entre quinze (15) i divuit (18) anys, formats segons el criteri del docent responsable que liderarà i representarà l‘equip davant l’organització d’Euroscola. De totes maneres, de manera interna en el centre escolar, es pot organitzar una col·laboració en grups més grans coordinats per més d’un docent.

Els docents han de tenir en compte que, cas de resultar guanyadors de la convocatòria, l’alumnat haurà de tenir 16 anys complerts i no més de 18 anys en el moment de participar en la jornada Euroscola que tindrà lloc al Parlament Europeu d’Estrasburg  (prevista durant el curs escolar 2017-2018 o al primer trimestre del curs 2018-2019 si pel nombre d’equips es requereix una ampliació). L’organització oferirà diferents dates possibles, que hauran de ser seleccionades pels centres escolars guanyadors.

L’organització del concurs delega en el/la professor/a líder la formació dels equips, de manera que només serà en finalitzar el concurs i en cas de ser guanyadors, quan s’hauran de comunicar les dades personals de l’alumnat.

El docent pot inscriure tants equips com grups d’alumnes pugui formar, sempre que cada equip no excedeixi els deu (10) alumnes. Cada docent podrà lliurement organitzar en la seva/seves classe/s tants equips com consideri millor pel grup, fins i tot equips compostos per alumnat de diferents classes; però tenint sempre en compte que només podran gaudir del premi un màxim de vint-i-quatre (24) alumnes i dos (2) docents (veure apartat “Premis” d’aquestes bases).

El fet de poder expressar-se en anglès o francès, per part de l’alumnat participant, és important i necessari, atès que els equips guanyadors que assisteixin al Programa Euroscola a Estrasburg han de comprendre i comunicar-se en una d’aquestes llengües.

A tots els efectes el correu electrònic subministrat pel docent líder, al moment de registrar l’equip, serà l’utilitzat sempre per a totes les comunicacions durant el concurs.

 

Competició

La competició consistirà en la realització d’un vídeo d’una durada màxima d’un minut i trenta segons (1’30), amb una temàtica basada en algun dels drets recollits a la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea (http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_es.pdf), text jurídicament vinculant en tots els Estats membres de la Unió Europea, expressió dels principis i valors dels pobles i ciutadans que la componen.

Els vídeos podran realitzar-se en castellà, així com en qualsevol de les altres llengües oficials de les respectives comunitats autònomes a què pertanyen els equips.

Els equips participants hauran de dur a terme les següents tasques:

 • Seleccionar un dels drets de la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea i elaborar un vídeo creatiu basat en el dret escollit.
 • Contacte amb el centre Europe Direct de la seva zona per informar-los sobre el projecte de l’equip i comptar amb el seu suport en la mesura de les possibilitats amb què compta cada un d’aquests centres d’informació europea.

     Al web d’Euroscola els equips disposaran d’una llista actualitzada amb les dades de contacte de tots els punts d’informació Europe Direct existents a Espanya.

 • Per tal que el jurat pugui comprovar que el vídeo ha estat realment realitzat per l’alumnat, cada equip haurà de lliurar, a més a més, un vídeo del “making of” en què es presentin els alumnes i es vegi/descrigui la implicació de cadascun d’ells en el procés de creació necessari per a la realització del vídeo.

Per a aquest vídeo no existeixen requeriments de qualitat tècnica i artística més enllà del fet que es pugui visionar i escoltar bé, per demostrar d’una forma correcta el treball realitzat, i que tingui una durada màxima de 5 minuts.

 • Implicar, en la mesura que es pugui, la seva comunitat educativa i entorn local per donar a conèixer el seu projecte i compartir el seu vídeo.

 

 Els vídeos presentats al concurs pels equips hauran de ser originals i complir els següents requisits:

 • Format: qualsevol format de vídeo compatible amb les plataformes YouTube, o Vimeo.
 • Durada: màxim un minut trenta segons.
 • Qualitat: els vídeos han de tenir una qualitat d’imatge i so tal que puguin visualitzar-se i escoltar-se de forma nítida i clara. La resolució mínima del vídeo haurà de ser de 720p, que pot pujar a una qualitat de 1080p o 4K.

En cas de dubtes sobre la resolució dels dispositius d’enregistrament utilitzats (tauletes tàctils, mòbils, càmeres de fotos, vídeo càmeres o càmeres web) es recomana revisar les especificacions del fabricant i les configuracions de l’aparell, així com consultar amb el responsable de TIC del centre escolar.

 • Crèdits: S’inclouran els crèdits de tots els qui col·laborin en l’elaboració del vídeo.

Tingueu en compte que el vostre vídeo pot ser completament original, és a dir, que tot el material que el compon (àudio, música, imatges, vídeo …) hagi estat creat per vosaltres; però si desitgeu o necessiteu recórrer a obres de tercers/es, haureu de sol·licitar autorització expressa i per escrit o bé acudir a pàgines web que ofereixen fotos, àudio/música, vídeo i imatges sota llicències Creative Commons, copyleft i/o lliures de drets i incloure el seu reconeixement en els crèdits.

 • Tècnica: lliure, poden ser vídeos d’imatge real, que barregin fotografia i imatges, estil “equip de YouTubers”, d’animació, de dibuixos i text animats, etc.

Tingueu en compte que si sou protagonistes dels mateixos, en ser menors d’edat, s’ha de comptar amb els permisos d’imatge signats per pares i mares o tutors. El concurs delega en els docents líders dels equips la responsabilitat de comptar amb els corresponents permisos.

Els drets dels vídeos seran cedits al Parlament Europeu, que podrà utilitzar-los i/o difondre’ls en el marc de les seves activitats.

 Els equips podran iniciar el seu treball a partir de la seva inscripció en el concurs.

L’organització del calendari de treball dels equips és lliure sota la guia del seu professor/a líder, si bé han de tenir molt en compte que el 6 d’abril finalitza el termini per enviar:

 1) L’enllaç del vídeo original

2) L’enllaç del vídeo del “making of” que mostri el procés de realització.

3) La confirmació del docent líder de l’equip que compta amb les autoritzacions escrites d’utilització d’imatge dels menors, així com les d’altres imatges, música, àudios o fragments de vídeos subjectes a drets.

Els equips han de comunicar aquesta informació a través del formulari existent al web d’Euroscola. Qualsevol altra forma de comunicació aliena a la prevista a la web del concurs no es considerarà vàlida.

Els equips disposaran a la web del concurs d’un correu electrònic al qual el/la professor/a líder dels equips pot adreçar qualsevol pregunta o dubte d’interpretació sobre aquestes bases, així com advertir els organitzadors de qualsevol problema en l’ús de la plataforma del concurs; incidències que s’han de comunicar de manera raonada i dins dels terminis establerts per no afectar la igualtat de condicions de participació per a tots els equips.

Es recomana als equips seguir els canals d’Euroscola a les xarxes socials Facebook i Twitter, així com també compartir el seu projecte en canals creats pel mateix equip en les xarxes socials per donar a conèixer el seu treball i vídeos realitzats en el marc del concurs Euroscola.

Cal complir els següents requisits:

 • L’equip d’Euroscola ha d’estar involucrat directament en el projecte.
 • Els continguts del vídeo han de ser originals i desenvolupats en el marc d’aquest concurs.
 • El respecte de totes les normes legals relacionades amb l’ús dels recursos per part de menors d’edat, així com el respecte dels drets d’imatge i drets d’autor. El professorat que lideri els equips és responsable de transmetre a l’alumnat aquesta informació, així com les normes de navegació segura que s’han de respectar en tot moment, i obtenir el permís dels tutors o representants legals dels menors en el cas que es publiquin les seves imatges (fotos, vídeos o àudios) realitzats amb motiu de la seva participació en el concurs Euroscola 2017. Aquests permisos seran requerits i, en cas de no ser presentats correctament, serà motiu d’exclusió del concurs.
 • El concurs EUROSCOLA és un projecte pedagògic d’”educació en valors”. Per tant, els vídeos han d’utilitzar un llenguatge correcte, i ser resultat de la reflexió de l’alumnat i de les seves propostes originals i documentades, mostrant a més la seva implicació. En conseqüència, seran desqualificats vídeos que no reflecteixin una tasca creativa i seriosa del propi equip, així com aquells projectes que publiquin missatges, imatges o altres materials que puguin resultar ofensius o irrespectuosos.

Es recomana destacar entre l’alumnat l’abast de la norma de seguretat a Internet: “pensar sempre abans de publicar fotos, vídeos o opinions a Internet”.

L’Oficina d’informació del Parlament Europeu a Espanya no es fa responsable de les idees o opinions que exposin els equips en els seus vídeos o en els diferents mitjans de difusió i promoció que emprin.

Puntuacions

Els guanyadors i classificats seran seleccionats per un jurat que valorarà els vídeos dels equips, en base als següents criteris:

 • Creativitat del vídeo
 • Coneixements que l’equip demostri tenir sobre el tema del concurs
 • Qualitat tècnica i artística
 • Missatge, reflexions i / o aportacions que transmetin o inspirin el vídeo.
 • Difusió del seu projecte a través de canals propis de l’equip en les xarxes socials i en l’entorn del centre escolar.

Un cop valorats pel jurat els vídeos es triaran els millors i al voltant de la celebració del Dia d’Europa, 9 de maig, es publicarà al web del concurs la llista dels centres escolars i els equips que hagin resultat guanyadors nacionals d’Euroscola. Es publicarà també una llista amb els cinc (5) equips millor classificats per comunitats i ciutats autònomes.

La decisió del concurs serà inapel·lable.

 

Premis

Els guanyadors obtindran com a premi la participació en el Programa Euroscola del Parlament Europeu a la seva seu d’Estrasburg i un ajut econòmic per sufragar part de les despeses del viatge. Aquest ajut es basa en una fórmula que utilitza l’organització d’Euroscola per a tots els països de la Unió Europea, basada en la distància entre la ciutat on estigui localitzat el centre escolar i la ciutat d’Estrasburg.

Estan previstos dinou (19) premis Euroscola en funció de les comunitats i ciutats autònomes d’Espanya. No obstant això, el jurat podrà declarar desert el premi en aquella(es) comunitat(s) o ciutat(s) autònoma(es) en les quals els vídeos presentats no compleixin els requeriments mínims.

En el cas que el jurat consideri que el vídeo no compleix amb mèrits suficients, la classificació en primer lloc no implicarà ser guanyador nacional d’Euroscola, però passarà a ser guanyador de la seva comunitat o ciutat autònoma.

Els equips guanyadors i cinc (5) primers classificats rebran un diploma digital emès per l’Oficina d’informació del Parlament Europeu, el qual serà enviat al correu electrònic que el / la professor/a líder de l’equip hagi indicat al moment d’inscriure l’equip.

El Parlament Europeu podrà sol·licitar les corresponents cessions de drets i autoritzacions de menors per a la difusió dels vídeos realitzats en el marc d’aquest concurs.

Cada equip guanyador, incloent els seus integrants, podrà sumar a més a més, fins a un màxim de vint-i-quatre (24) alumnes en total i dos (2) professors/es, el seu professor/a líder i un/a professor/a, tots membres del seu centre escolar. El centre escolar és el responsable de coordinar la participació del grup.

Addicionalment, l’Oficina del Parlament Europeu a Espanya convida diferents entitats nacionals i autonòmiques vinculades als temes del concurs a col·laborar amb premis. Aquests premis es remeten als equips a través de la comunitat autònoma corresponent.

L’Oficina d’informació del Parlament Europeu a Espanya s’encarrega de comunicar als responsables del Parlament Europeu a Estrasburg tots els detalls de contacte dels equips guanyadors. Els responsables de l’Oficina del Parlament Europeu a Estrasburg es comunicaran amb els equips per a l’organització de la seva participació en el Programa Euroscola, i concretar tots els detalls pertinents.

La participació en el programa Euroscola és una experiència inoblidable i única perquè l’alumnat pugui viure de prop el que implica el projecte d’integració europea. Els guanyadors d’Espanya podran compartir aquesta experiència, que els convertirà per un dia en eurodiputats a la seu del Parlament Europeu a Estrasburg, juntament amb joves seleccionats dels altres Estats membres de la Unió Europea.

L’alumnat coneixerà així de primera mà el treball de l’Eurocambra a través de debats de temes d’interès per a la joventut, negociacions amb la resta de participants i la votació o adopció d’acords sobre temes d’actualitat europea.

Al programa Euroscola es dona a l’alumnat l’oportunitat d’interactuar i intercanviar informació en un idioma diferent al seu. L’alumnat ha de presentar, en anglès o francès, el seu centre escolar i la regió d’on vénen, com un intercanvi de coneixements que reflecteixi la diversitat dels pobles d’Europa i enriqueixi el diàleg cultural.

El professorat també tindrà l’oportunitat de conèixer els seus col·legues d’altres països europeus i intercanviar pràctiques del centre escolar i informacions educatives.

Pot consultar amb més detall en què consisteix el Programa Euroscola al web d’Euroscola del Parlament Europeu: http://www.europarl.europa.eu/euroscola

El viatge per a la participació en el Programa Euroscola a Estrasburg es realitzarà en el curs escolar 2017/2018, o bé en el segon semestre de 2018 en el cas que el nombre elevat de participants requereixi la seva extensió.

Un cop hi hagi una previsió de calendari de les sessions Euroscola, l’Oficina d’informació del Parlament Europeu a Espanya enviarà simultàniament als / les professors/es líders de tots els equips guanyadors un correu electrònic comunicant-los les esmentades dates. Per a la selecció de dates de participació es respectarà l’ordre de recepció de l’arribada de les peticions.

Al moment de seleccionar la data del viatge els / les professors/es líders hauran de tenir en compte que els alumnes han de tenir complerts, al dia de la data de participació en el programa Euroscola-Estrasburg, almenys 16 anys i no més de 18 anys.

El Parlament Europeu es reserva el dret d’anul·lar o modificar la participació en el programa Euroscola en cas de força major.

L’organització d’Euroscola està exempta de qualsevol responsabilitat sobre els premis i condicions de selecció que estableixin les institucions o entitats col·laboradores.

La inscripció en el concurs Euroscola 2017 suposa l’acceptació íntegra del contingut d’aquestes bases.